Produkty Strukturyzowane

 

 

 

Produkty strukturyzowane należą do najbardziej nowoczesnych rozwiązań finansowych charakteryzujących się bardzo dużą elastycznością.

Aktualne rozwiąznia w naszej pfercie znajdą Państwo w części produkty i usługi.

Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaĹşnika rynkowego (np. wartości indeksów giełdowych zarówno znane jak i mało popularne, kursu akcji lub koszyków akcji, kursów walut, cen surowców, wskaĹşniki makroekonomiczne- inflacja, wzrost PKB itd.). Są emitowane przez duże instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru podanego w momencie zawierania transakcji. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu, a więc określenie aktualnej stopy zwrotu.

Ogólny schemat działania produktów strukturyzowanych:

Podział produktów strukturyzowanych.

I. W zależności od gwarancji:

W zależności od konstrukcji instrumentu możemy wyróżnić 3 podstawowe rodzaje

1. Produkty gwarantujące pełną ochronę kapitału - bardzo bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaĹşnik rynkowy i jednocześnie 100-procentową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor nie poniesie straty).

2. Produkty gwarantujące częściową ochronę kapitału - produkty bezpieczne, dają inwestorowi określony udział w zyskach, jakie generuje wbudowany w produkt wskaĹşnik rynkowy i jednocześnie częściową gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału (inwestor może określić maksymalną stratę jaką poniesie w jeśli instrument bazowy zachowa się niekorzystnie).


3. Produkty nie gwarantujące pełnej ochrony kapitału - instrumenty bardziej ryzykowne, gdyż większy jest udział inwestora zarówno w zyskach, jak i w stratach generowanych przez produkt wbudowany (niemniej inwestor ma szansę na duży zarobek).

II. W zależności od terminu zapadalności:

1. krótkoterminowe
2. średnioterminowe
3. długoterminowe

III. Ze względu na konstrukcję:

1. Lokaty strukturyzowanej
2. Obligacji / certyfikatu strukturyzowanego
3. Polisy ubezpieczeniowej
4. Bezpośredniego kontraktu opcyjnego

Przykładowe wyniki produktów strukturyzowanych:

 

Powody dla których warto inwestować w produkty strukturyzowane:

1. możliwość dostępu do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut), do których dostęp dotychczas był niemożliwy - szczególnie w przypadku wielu inwestorów indywidualnych,
2. możliwość bezpośredniego dostęp do usług, które do tej pory były niedostępne dla inwestorów indywidualnych,
3. znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument (wypłata jest określona formułą, znaną inwestorowi przez rozpoczęciem inwestycji),
4. możliwość ochrony kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty gwarantujące ochronę kapitału),
5. możliwość osiągania zysków przewyższających tradycyjne formy oszczędzania takie jak lokaty i obligacje,
6. dywersyfikacji inwestycji.

Podsumowanie

Wszystkie produkty strukturyzowane, które znajdują się w ofercie ERBE PLUS dzięki współpracy z innymi instytucjami finansowymi są starannie dobierane aby spełnić Państwa oczekiwania.

W przypadku większych kwot inwestycji istnieje możliwość nie tylko dobrania inwestycji do konkretnego Klienta, ale także stworzenia konkretnego produktu dla takiego Klienta.

Wszystkie produkty w ofercie ERBE PLUS posiadają możliwość ciągłego monitoringu Państwa inwestycji, co pozwala to na efektywne skracanie okresu inwestycji i dalsze podnoszenie jej rentowności w przypadku, kiedy wyznaczone cele zostają zrealizowane.