Fundusze Inwestycyjne

Dla kogo są Fundusze Inwestycyjne?

Fundusze Inwestycyjne są najlepszą formą oszczędzania czy też inwestowania nadwyżek finansowych dla osób, które nie dysponują lub nie chcą angażować własnego czasu na indywidualne poszukiwanie najkorzystniejszych inwestycji, bądź nie są ekspertami na rynku kapitałowym. Instrument ten często wykorzystywany jest w celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego przez aktywnych inwestorów działających na szeroko rozumianym rynku kapitałowym.

Co to jest Fundusz Inwestycyjny?

W prostym rozumieniu są to zgromadzone przez indywidualnych inwestorów pieniądze (aktywa), które są w ich imieniu zarządzane przez licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Doradców Inwestycyjnych. Zgodnie z art. 3 Ustawy regulującej działanie tego typu instrumentów finansowych Fundusz Inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Czy to jest bezpieczne?

Tworzenie oraz funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych oparte jest o ustawę z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) a nad jej przestrzeganiem czuwa szereg instytucji. Aktywa Funduszu Inwestycyjnego są zawsze własnością uczestników funduszu (z punktu widzenia inwestorów jest to bardzo istotne). Ważnym podmiotem związanym z funkcjonowaniem Funduszy Inwestycyjnych jest Depozytariusz, do którego obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie rejestru aktywów funduszu oraz kontrolowanie na bieżąco prawidłowości zarządzania funduszem.

W artykule 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych znajdujemy zapis, że: Fundusz Inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Podmioty obsługujące Fundusze Inwestycyjne.

W funkcjonowanie Funduszy Inwestycyjnych zawsze zaangażowane są następujące podmioty:
- Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
- Depozytariusz
- Agent Transferowy
- Dystrybutorzy Jednostek Uczestnictwa

Rodzaje Funduszy Inwestycyjnych.

Podział ze względu na sposób funkcjonowania:
- fundusz otwarty
- specjalistyczny fundusz otwarty
- fundusz zamknięty

Ze względu na politykę inwestycyjną możemy wyróżnić:
- fundusze agresywne (najczęściej akcji)
- fundusze zrównoważone (np. fundusze stabilnego wzrostu)
- fundusze aktywnej alokacji
- fundusze bezpieczne
- fundusze funduszy

Ryzyko związane z inwestycjami w Fundusze Inwestycyjne.

Główne ryzyko, które występuje w inwestycjach poprzez Fundusze Inwestycyjne to ryzyko związane ze zmianą wartości jednostek uczestnictwa. Związane jest to z trudną oceną rynków finansowych i procesów występujących w gospodarkach poszczególnych krajów jak i w gospodarce światowej. Ryzyka te są bardzo trudne do oszacowania, ale można w dużym uproszczeniu przyjąć, że im wyższy potencjalny zysk tym większe ryzyko.

Dokonując wyboru Funduszu Inwestycyjnego powinniśmy zapoznać się ze statutem funduszu i tabelą opłat manipulacyjnych związanym z nabyciem i umorzeniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz opłatami za zarządzanie aktywami.

Pełny tekst ustawy o Funduszach Inwestycyjnych znajdą Państwo na stronie http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041461546

Proces doradczy

W procesie doradczym do celów, które stawia sobie Państwo stawiają pomagamy dobrać odpowiednie narzędzia inwestycyjne biorąc pod uwagę takie czynniki jak: planowaną kwotę, czas, skłonność do ryzyka; przedstawiamy alternatywne rozwiązania i pomagamy załatwić wszelkie formalności związane z podjętymi decyzjami.

Etapy procesu doradczego
1. Kontakt i uzgodnienie terminu spotkania
2. Ustalenie podczas spotkania Państwa celów inwestycyjnych
3. Określenie podstawowych parametrów inwestycji: skłonność do ryzyka, dostępność kapitału itp.
4. Przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań
5. Wybór optymalnego rozwiązania
6. Pomoc w załatwieniu formalności
7. Finalizacja decyzji