Regulamin Klubu
1. Misja i cele Klubu

Misją Śląskiego Klubu Inwestora jako organizacji osób jest wykorzystanie szans, jakie niesie zorganizowanie się i wzajemne wspieranie środowiska inwestorów, osób zajmujących się rynkami kapitałowymi i osobami które interesują się inwestycjami ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych.

Stworzenie warunków do dzielenia się wiedzą i kontaktami w sympatycznej, koleżeńskiej i pełnej zaufania atmosferze, do omawiania wątpliwości i konsultowania pomysłów, zarówno podczas spotkań, jak i korespondencyjnie czy telefonicznie, wypracowanie wzorów wzajemnego wspierania się w trudnych sytuacjach,

Umożliwienie dostępu do edukacji poprzez dostęp do „Klubowej biblioteki” oraz organizowanie wewnętrznych szkoleń dla członków Klubu.

Inspirowanie i motywowanie do samorealizacji w życiu zawodowym, w tym rozwoju wiedzy użytecznej dla rozwiązywania problemów zawodowych, awansu społecznego i materialnego,

Spędzanie czasu w sympatyczny sposób w przyjaznym towarzystwie.


2. Uwarunkowania prawne

Śląski Klub Inwestora nie jest stowarzyszeniem ani inną formą instytucji w rozumieniu prawa.

Klub nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej oraz działalności kierowanej poza członków Klubu.

Członkowstwo w Klubie jest bezpłatne i ma charakter dobrowolny.


3. Zasady członkostwa


Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne (członkowie zwyczajni). Klub zrzesza członków na zasadzie dobrowolności. Lista członków Klubu jest jawna (tylko i wyłącznie dla innych członków Klubu) w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy w jakiej członek Klubu jest zatrudniony (lub której jest współwłaścicielem) pełniona funkcja, numer telefonu, adres e-mail. Członek może zastrzec, że nie życzy sobie kontaktów w określony sposób lub z określonymi innymi Członkami Klubu. Warunkiem przyjęcia danej osoby do Klubu jest złożenie przez nią wypełnionej i podpisanej deklaracji przystąpienia do Klubu i uzyskanie akceptacji Rady Klubu i/lub Założycieli Klubu. Po złożeniu przez daną osobę deklaracji przystąpienia do Klubu, Rada Klubu w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia podejmuje decyzje o przyjęcie nowego Członka. Decyzja w tej kwestii zapada zwykłą większością głosów. Brak zajęcia stanowiska przez Członka Rady Klubu wobec kandydatury na nowego członka w okresie 14 dni od otrzymania informacji na ten temat oznacza akceptację dla przyjęcia nowego członka.

Członkami Zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne zajmujące się inwestycjami, problematyką inwestycji, a w szczególności rynków kapitałowych, osoby interesujące się inwestycjami i w tym zakresie kształcące się i rozwijające.
Członkostwo jest imienne, to jest członkowie nie mogą być zastępowani przez inne osoby.
Członkowstwo jest bezpłatne.
Członkostwo przyznawane jest na czas nieokreślony.
Członek Klubu upoważniony jest do korzystania z imprez i przywilejów zagwarantowanych dla Członków Klubu.

Kandydatem na Członka Klubu jest osoba, która zgłosiła swój akces do Klubu (wypełniła deklarację członkowską) w ciągu roku i spełnia kryteria członkowskie.

Członkowie Honorowi

Członkostwo honorowe Klubu jest przyznawane wybitnym osobistościom mającym uznany powszechnie dorobek w dziedzinie inwestycji, rynków kapitałowych i finansów. Członkowstwo Honorowe przyznawane jest przez Radę Klubu. Członkostwo Honorowe jest bezpłatne i uprawnia do korzystania z imprez i przywilejów dla Członków Klubu.

Członkowie Założyciele Klubu

Członkami Założycielami Klubu są osoby, które uczestniczyły w projekcie i założeniu Klubu.

Członkowstwo może ustać na skutek:
- pisemnej informacji Członka o wystąpieniu z Klubu,
- podjęciem przez Radę Klubu decyzji o skreśleniu Członka Klubu z listy w przypadku rażącego naruszenia zasad obowiązujących w Klubie lub naruszenia dobrego imienia Klubu lub inne rażące naruszenie ogólnie przyjętych norm społecznych,


Partnerzy Merytoryczni Klubu


Partnerami Merytorycznymi mogą zostać firmy wybrane przez Radę Klubu, wspierające ich w pracach organizacyjnych i merytorycznych na rzecz Klubu. Partnerstwo merytoryczne trwa przez rok kalendarzowy i może być przedłużone na kolejny rok. Prawa i obowiązki Partnerów Merytorycznych określa podpisana z nimi umowa o współpracy.4. Sposoby działania Klubu


Spotkania na ustalone tematy, a przede wszystkim z zakresu inwestycji oraz innych obszarów rynków kapitałowych i finansów dla wszystkich członków Klubu („duże” spotkania). Gośćmi specjalnymi spotkań są powszechnie szanowane autorytety, a także osoby mniej znane, ale mające nieposzlakowana opinię i dorobek merytoryczny. Pierwsze tematy spotkań ustala Rada Klubu, następne również, ale w oparciu o wnioski Członków Klubu.

Opracowywanie raportów specjalnych z zakresu tematycznego planowanych spotkań klubowych. Raporty będą dostarczały aktualną wiedzę na te tematy, przygotowywałyby klubowiczów do dyskusji, wywoływałyby problemy i polemiki. Zawierałyby także badania i sondaże na dany temat (także wśród członków klubu), wskazywałyby źródła informacji (Internet, bibliografia).

Kameralne „małe” spotkania tematyczne dla kilku, kilkunastu osób zainteresowanych szczególnie danym tematem (z katalogu tematów), bardziej szczegółowe i specjalistyczne niż spotkania opisane wyżej. Spotkania takie będą uszczegółowieniem i rozwinięciem wątków poruszanych w trakcie spotkań „dużych”. W spotkaniach tych mogą uczestniczyć także wynajęci do tego celu konsultanci, eksperci w danej dziedzinie.

Klub będzie dążył także do wydawania Almanachu swoich członków, w którym byliby oni przedstawiani „światu zewnętrznemu”, a szczególnie innym członkom.

Rekomendacje wzajemne przekazywane pomiędzy członkami Klubu zarówno w sprawach zawodowych jak i prywatnych.

Imprezy o charakterze rozrywkowym, pozwalające na budowanie relacji osobistych pomiędzy członkami Klubu, lepsze wzajemne poznanie się. W ramach tej aktywności Organizatorzy będą starali się stworzyć miejsce (miejsca), w których członkowie Klubu mogliby spotykać się „jeden na jeden” (klub, restauracja, kawiarnia o dobrym standardzie oferujące w wybrany dzień specjalne ceny dla członków Klubu). Mogą być także organizowane integracyjne imprezy wyjazdowe.

Inne formy działalności ustalone z Radą Klubu.

5. Prawa i obowiązki Członków Klubu

Członkowie Klubu mają prawo do:

- używania tytułu „Członek Śląskiego Klubu Inwestora”,

- czynnego i biernego prawa wyborczego,

- utrzymywania bezpośrednich kontaktów telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej z innymi Członkami Klubu, chyba że dana osoba poprzez Klub poinformuje, iż nie życzy sobie tego rodzaju kontaktów z wszystkimi lub wybranymi Członkami Klubu,

- rekomendowania swoich kandydatów na członków Klubu.

- udziału w imprezach organizowanych przez Klub oraz korzystania z przywilejów dla Członków Klubu,

- inicjatywy w zakresie programu Klubu, opiniowania poczynań programowych Klubu

- zgłaszania wniosków w sprawie zmian Regulaminu Klubu.

Do obowiązków Członków Klubu należy:

- Przestrzeganie Regulaminu Klubu i przyjętych w nim zasad postępowania, a także dbanie o dobry wizerunek Klubu,

- Bieżące wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,

- Przestrzeganie zakazu reklamowania firm i produktów w trakcie spotkań Klubowych bez zgody Rady Klubu i/lub Założycieli Klubu,

- Bieżąca aktualizacja swoich danych teleadresowych (w tym telefonów, adresów poczty elektronicznej) w celu prowadzenia sprawnej i skutecznej korespondencji Klubowej na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Członkowie Zwyczajni przystępując do Klubu i akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę na:

- otrzymywanie drogą mailową informacji od organizatorów Klubu, a także materiałów promujących firmy będące Partnerami Klubu i ich produkty, jednak nie częściej niż raz w miesiącu,

- przetwarzanie przez Organizatorów Klubu ich danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Klubu,

- aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Klubu (na prośbę Rady Klubu) oraz przygotowania się do tego spotkania wykorzystując swoją pełną wiedzę na tematy poruszane na danym spotkaniu (minimum raz w roku),Rada Klubu


Rada Klubu jest wybierana w liczbie od 5 do 7 osób spośród Członków Klubu. Członkowie Rady Klubu są wybierani na roczną kadencję w powszechnym głosowaniu, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy Członkowie Zwyczajni Klubu. Do wyboru jest konieczne uzyskanie największej ilości głosów, jednak nie mniej niż 20 % wszystkich oddanych głosów. Każdy Członek Klubu głosuje na pięciu swoich kandydatów do Kapituły Klubu.
Kadencja pierwszej Kapituły Klubu trwa do końca czerwca 2007 roku. Klub jest zobowiązany do zorganizowania wyborów nowej Rady Klubu na nową kadencję nie później niż na miesiąc przed upływem poprzedniej.


Do Rady Klubu należy:


Podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania nowych Członków Klubu


Podejmowanie decyzji w sprawie wyboru proponowanego przez Organizatorów Klubu programu działania Klubu

Proponowanie i opiniowanie tematów spotkań klubowych i innych działań programowych Klubu.
Zmiana Regulaminu Klubu.


Głosowania w Klubie


Głosowania Klubowe odbywają się z inicjatywy Rady Klubu lub przynajmniej 30 % Członków Zwyczajnych Klubu na specjalnie zorganizowanych dla tego celu spotkaniach lub za pomocą Internetu. Informacja o spotkaniu Członków Klubu w celu przeprowadzenia głosowania winna być przesłana przez Organizatorów Klubu z min. dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Głosowania w sprawach personalnych są tajne (przeprowadzane w trakcie spotkań wyborczych), w innych sprawach jawne. Do podjęcia decyzji wystarczy zwykła większość osób głosujących.


Finansowanie Klubu


Klub nie rozporządza żadnymi środkami finansowymi, a wszystkie spotkania i imprezy będące inicjatywą Członków i charakteryzujące się dobrowolnością uczestnictwa pokrywane są ze środków własnych Członków Klubu.

Zmiany Regulaminu Klubu

Zmiany Regulaminu Klubu są inicjowane przez Radę Klubu lub minimum 20 % ogółu Członków Zwyczajnych Klubu. Przyjęcie zmian w Regulaminie Klubu wymaga decyzji większości jego Członków Zwyczajnych.